Prince of Arkel resigns

The Prince of Arkel releases the following press communiqué:

“Ladies and gentlemen,

On this day, I resign as Minister of Foreign Affairs. And, in addition, I will no longer operate as reigning Prince of Arkel. My decision has nothing to do with the internal politics of Flandrensis. Politics which I’d like to classify as extremely stable.

 

I have the feeling my ministry is no longer combinable with my other pursuits, such things as my university studies. I also think that, after being a minister for over two-and-a-half year (longer than the average Belgian or Dutch minister), it is good to change.

 

The Ministry of Foreign Affairs will return to the Grand Duke, so Niels is my predecessor and my successor. With all pleasure, I grant the reigning title Prince of Arkel to Their Royal Highnesses the Grand Duke and Grand Duchess of Flandrensis. I will maintain the right to reclaim the throne of Arkel to keep all options opened. That right is granted through my last signed act. Thus, the Principality will remain as entity and will go further within a personal union with Flandrensis.

 

I would like to thank you for your cooperation over the last years.”

 

— Prince Maarten of Arkel

Link to communiqué (pdf) (nl/en)
Link to Princely Decree (pdf) (nl only)

Advertenties

Prins van Arkel treedt af

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft het volgende communiqué gepubliceerd:

“Dames en heren,

Op deze dag leg ik mijn functies als Minister van Buitenlandse Zaken neer. Ook zal ik niet langer optreden als Prins van Arkel. Ik heb hiertoe in alle vrijwilligheid besloten. Mijn besluit heeft niets te maken met de interne politiek van Flandrensis. Politiek die ik zou willen classificeren als uitermate stabiel.

Ik heb het gevoel dat het ministerschap niet meer goed te combineren is met mijn overige bezigheden, zoals mijn universitaire studie. Ook denk ik dat, na ruim tweeënhalf jaar ministerschap (langer dan de gemiddelde Nederlandse of Belgische minister), het tijd is voor verandering.

Het ministerschap vloeit terug naar de Groothertog, Niels is dus mijn voorganger en mijn opvolger. De regerende titel Prins van Arkel gun ik al te graag aan Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en de Groothertogin van Flandrensis. Ik behoud mij, volgens mijn laatst ondertekende wet, het recht voor de troon van Arkel weer op te eisen om alle opties open te houden. Het Prinsdom blijft bestaan als entiteit en zal dus verder gaan als een personele unie met Flandrensis.

Ik wil u allen danken voor uw medewerking de afgelopen jaren.”

Prins Maarten van Arkel

Het communiqué is ook beschikbaar in het Engels, de Nederlandstalige versie is de enige authentieke. Het Prinselijk Besluit, met daarin de uitwerking van deze beslissing zal later vandaag worden gepubliceerd. Om middernacht zal het besluit effectief worden.

Link naar communiqué (pdf)
Link naar Prinselijk Besluit (pdf)

Prince of Arkel wishes all the best for the Grand Ducal Couple

The Prince of Arkel, Minister of Foreign Affairs for Flandrensis, is happy to send his congratulations to the Grand Ducal Couple of Flandrensis on this Royal Wedding Day for Flandrensis. “This is another milestone in the history of Flandrensis, a micronation existing more than 4 years now”, he said.

The Prince of Arkel also announces that he awarded the rank of Grand Officer (Grootofficier) of the Order of the Ladder, the highest knight order in the Principality, to Her Royal Highness the Grand Duchess of Flandrensis.

Prins van Arkel wenst groothertogelijk koppel al het beste toe

De Prins van Arkel, Minister van Buitenlandse Zaken van Flandrensis, is verheugd om zijn felicitaties te mogen zenden naar Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en Groothertogin van Flandrensis, op deze dag van het groothertogelijk huwelijk in Flandrensis. “Dit is weer een mijlpaal in de geschiedenis van Flandrensis, een micronatie die al 4 jaar bestaat,” zei hij.

De Prins maakte ook bekend dat hij de rang van Grootofficier in de Orde van de Ladder, de hoogste onderscheiding in het Prinsdom, heeft uitgereikt aan Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Flandrensis.

Arkelian guilder no longer official currency

The Arkelian guilder ceased to exist. As of tomorrow, it will not be used in payments. The Prince signed a decision (‘besluit’) on it today. From tomorrow on, only the Flandri will be used as the official currency. The Flandri was already used, but alongside the Arkelian guilder (Arkel gulden).

For such a small nation as Arkel, it is nearly impossible to maintain a currency.

Such besluiten (or Royal Decrees) can be made by the Prince in the interest of the country, without noticing Parliament.

BESLUIT van 15 mei 2012 inzake de afschaffing van de Arkel gulden
Wij, Maarten, Prins van Arkel, Hertog van Gelre, Graaf van Holland en Vlaanderen, Graaf van Bruggia, Jonkheer van Drakenhove,
 
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Arkelse gulden uit de roulatie wordt genomen en dat de munteenheid van het Prinsdom Arkel gelijk wordt gesteld aan die in Flandrensis;
Zo is het dat Wij besloten hebben:
Artikel 1

De Arkelse gulden is niet langer een wettig betaalmiddel binnen de grenzen van het Prinsdom Arkel en wordt niet langer uitgegeven.

Artikel 2
  1. Het verspreiden van de Arkelse gulden wordt strafbaar gesteld.
  2. Het bezit van Arkelse guldens wordt, behalve voor betrokken overheidsfunctionarissen, eveneens strafbaar gesteld.
  3. Het betalen met of accepteren van betaling met de Arkelse gulden wordt strafbaar gesteld.
Artikel 3
De munteenheid die in Flandrensis gebruikt zal worden is de Flandri, ook zal de euro (€) als munteenheid worden geaccepteerd.
Artikel 4
Alle regels, reglementen, besluiten, wetten, wetsartikelen en verdragen aangaande de Arkelse gulden komen te vervallen. Daarbij aantekende dat daarmee niet alle wetten en rechten van zaken vervallen die tevens in diezelfde regels, regelementen, besluiten, wetten, wetsartikelen en verdragen staan.
Artikel 5
Al hetgeen logisch voortvloeit uit dit besluit wordt doorgevoerd.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de dag na haar afkondiging.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Afschaffingsbesluit Arkelse gulden’.
 
Lasten en bevelen dat deze op de website van het Prinsdom Arkel geplaatst wordt en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
 
 
Gegeven te
Leerdam, 15 mei 2012
 
 
                MAARTEN

De Prins leeft mee met de Koninklijke Familie

De Prins van Arkel laat weten intens mee te leven met de Nederlandse Koninklijke Familie en de familie van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso kwam vrijdag 17 februari onder een lawine terecht in het skigebied nabij het Oostenrijkse Lech. Nadien is hij vervoerd naar het ziekenhuis in Innsbruck.

Vandaag werd bekend dat de Prins misschien niet meer bij bewustzijn kan komen, of niet meer goed kan herstellen. De Prins is aangeslagen door dit nieuws en hoopt op een herstel van Friso.